Sprawa C-548/10: Komisja Europejska v. Republika Austrii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.298.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 października 2011 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lipca 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-548/10)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2007/2/WE - Polityka ochrony środowiska - Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) - Wymiana i aktualizacja danych w formacie elektronicznym - Niepełna transpozycja)

(2011/C 298/18)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 8 października 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Alcover San Pedro oraz C. Egerer, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciel: C. Pesendorfer, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak przyjęcia lub powiadomienia w przewidzianym terminie o przepisach niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108, s. 1)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do transpozycji dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Republika Austrii uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z tej dyrektywy.

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 30 z 29.1.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.