Sprawa C-544/12: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lipca 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. - OpenLEX

Sprawa C-544/12: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lipca 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.344.53/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2013 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lipca 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

(Sprawa C-544/12) 1

(2013/C 344/93)

Język postępowania: polski

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2013 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 46 z 16.2.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.