Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 21 sierpnia 2018 r. - AS / Deutsches Patent- und Markenamt
(Sprawa C-541/18)

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 436/25)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: AS

Strona pozwana: Deutsches Patent- und Markenamt

Pytania prejudycjalne

Czy oznaczenie ma charakter odróżniający, jeżeli istnieją w praktyce istotne i oczywiste możliwości używania go do wskazania pochodzenia danych towarów i usług, nawet jeżeli nie chodzi przy tym o najbardziej prawdopodobną formę używania oznaczenia 1 ?

1 Wykładania art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.