Sprawa C-540/03: Parlament Europejski v. Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.1/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 czerwca 2006 r. - Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-540/03)(1)

(Polityka imigracyjna - Prawo małoletnich dzieci obywateli państw trzecich do łączenia rodzin - Dyrektywa 2003/86/WE - Ochrona praw podstawowych - Prawo do poszanowania życia rodzinnego - Obowiązek uwzględniania interesu małoletnich dzieci)

(2006/C 190/02)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Parlament Europejski (Przedstawiciele: H. Duintjer Tebbens i A. Caiola, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (Przedstawiciele: O. Petersen i M. Simm, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: C. O'Reilly i C. Ladenburger, pełnomocnicy) oraz Republika Federalna Niemiec (Przedstawiciele: A. Tiemann, W.-D. Plessing i M. Lumma, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności art. 4 ust. 1 akapit siódmy i ust. 6, jak również art. 8 dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. U. L 251, str. 12) - Odstępstwo od prawa małoletnich dzieci do łączenia rodzin

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Parlament Europejski zostaje obciążony kosztami postępowania.

3) Republika Federalna Niemiec i Komisja Wspólnot Europejskich pokryją koszty własne.

______

(1) Dz.U. C 47 z 21.02.2004 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.