Sprawa C-530/13: Leopold Schmitzer v. Bundesministerin für Inneres (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-530/13: Leopold Schmitzer v. Bundesministerin für Inneres (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.16.8/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) - Leopold Schmitzer przeciwko Bundesministerin für Inneres
(Sprawa C-530/13) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 2000/78/WE - Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy - Artykuł 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 lit. a) - Artykuł 6 ust. 1 - Dyskryminacja ze względu na wiek - Uregulowanie krajowe uzależniające zaliczenie okresów nauki i zatrudnienia przebytych przed ukończeniem 18. roku życia, dla celów określenia wysokości wynagrodzenia, od wydłużenia okresu zatrudnienia wymaganego do awansu - Względy uzasadniające - Przydatność do osiągnięcia zamierzonego celu - Możliwość kwestionowania wydłużenia okresu zatrudnienia wymaganego do awansu)

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 016/10)

(Dz.U.UE C z dnia 19 stycznia 2015 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Leopold Schmitzer

Strona pozwana: Bundesministerin für Inneres

Sentencja

1)
Wykładni art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy dokonywać w ten sposób, że przepisy te stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które - w celu wyeliminowania dyskryminacji ze względu na wiek - uwzględnia okresy nauki i zatrudnienia przebyte przed ukończeniem 18. roku życia, ale jednocześnie - w przypadku urzędników dotkniętych ową dyskryminacją - wydłuża o 3 lata okres zatrudnienia wymagany do awansu z pierwszego do drugiego stopnia zaszeregowania w każdej z grup zatrudnienia i w każdej z kategorii płacowych.
2)
Wykładni art. 9 i 16 dyrektywy 2000/78 należy dokonywać w ten sposób, że urzędnik, wobec którego doszło do naruszenia zasady równego traktowania ze względu na wiek w związku ze sposobem ustalania daty odniesienia dla potrzeb awansu, powinien mieć możliwość powoływania się na art. 2 dyrektywy 2000/78 w celu zakwestionowania dyskryminacyjnych skutków wydłużenia okresu zatrudnienia wymaganego do awansu nawet wtedy, gdy jego wniosek o ponowne ustalenie owej daty odniesienia został rozpatrzony pozytywnie.
1 Dz.U. C 15 z 18.1.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.