Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.195.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Midden-Nederland - Niderlandy) - Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, działający pod nazwą Filmspeler
(Sprawa C-527/15) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna i przemysłowa - Dyrektywa 2001/29/WE - Harmonizacja niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych - Artykuł 3 ust. 1 - Publiczne udostępnianie - Pojęcie - Sprzedaż odtwarzacza multimedialnego - Dodatkowe moduły do programu komputerowego (wtyczki) - Udostępnienie utworu bez zezwolenia podmiotu praw autorskich - Dostęp do serwisów streamingowych - Artykuł 5 ust. 1 i 5 - Prawo do zwielokrotniania - Wyjątki i ograniczenia - Legalne korzystanie]

Język postępowania: niderlandzki

(2017/C 195/02)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Rechtbank Midden-Nederland

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Stichting Brein

Strona pozwana: Jack Frederik Wullems, działający pod nazwą Filmspeler

Sentencja

1) Pojęcie "publicznego udostępniania" w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono sprzedaż odtwarzacza multimedialnego takiego jak odtwarzacz rozpatrywany w postępowaniu głównym, na którym preinstalowane zostały - dostępne w Internecie - wtyczki zawierające hiperłącza prowadzące do ogólnodostępnych serwisów internetowych zawierających utwory chronione prawem autorskim umieszczone tam bez zezwolenia podmiotów tych praw.
2) Wykładni przepisów art. 5 ust. 1 i 5 dyrektywy 2001/29 należy dokonywać w ten sposób, że tymczasowe zwielokrotnianie - na odtwarzaczu multimedialnym takim jak rozpatrywany w postępowaniu głównym - utworu chronionego prawem autorskim w drodze przesyłania strumieniowego z witryny internetowej należącej do osoby trzeciej, oferującej te utwory bez zgody podmiotów praw autorskich, nie spełnia przesłanek określonych w tych przepisach.
1 Dz.U. C 27 z 25.1.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.