Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.4/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 września 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf - Niemcy) - IVD GmbH & Co. KG przeciwko Ärztekammer Westfalen-Lippe

(Sprawa C-526/11) 1

(Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 9 akapit drugi lit. c) - Pojęcie podmiotu prawa publicznego - Przesłanka dotycząca finansowania działalności, kontroli zarządzania albo kontroli działalności przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego - Izba zawodowa lekarzy - Przewidziane ustawą finansowanie w postaci składek uiszczanych przez członków tej izby - Wysokość składek określona przez zgromadzenie wskazanej izby - Autonomia tej izby w przedmiocie określania zakresu i zasad wykonania jej zadań ustawowych)

(2013/C 325/05)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: IVD GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Ärztekammer Westfalen-Lippe przy udziale: WWF Druck + Medien GmbH

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Oberlandesgericht Düsseldorf - Wykładnia art. 1 ust. 9 akapit drugi lit. c) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134, s. 114) - Pojęcie podmiotu prawa publicznego - Przesłanka finansowania w przeważającej części przez państwo i przesłanka kontroli zarządzania przez państwo - Izba zawodowa, której ustawa zezwala na pobieranie od jej członków składek, których wysokość i przeznaczenie należy określić w regulaminie wymagającym zatwierdzenia przez państwo

Sentencja

Artykuł 1 ust. 9 akapit drugi lit. c) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi należy interpretować w ten sposób, że podmiot taki jak izba zawodowa prawa publicznego nie spełnia kryterium dotyczącego finansowania w przeważającej części przez władze publiczne, jeżeli podmiot ten jest finansowany w przeważającej mierze z uiszczanych przez jego członków składek, których wysokość jest usta-lana i które są pobierane zgodnie z obowiązującą ustawą przez ten podmiot, w sytuacji gdy ustawa ta nie określa zakresu i zasad działań podejmowanych przez wskazany podmiot przy wypełnianiu powierzonych mu prawem zadań, które mają finansować te składki, ani też nie spełnia on kryterium dotyczącego kontroli zarządzania przez władze publiczne wyłącznie z uwagi na fakt, że decyzja, na mocy której podmiot ten określa wysokość rzeczonych składek, musi być zatwierdzona przez organ nadzoru.

1 Dz.U. C 25 z 28.1.2012
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.