Sprawa C-521/06 P: Athinaiki Techniki AE v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.223.10/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2008 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. - Athinaďki Techniki AE przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Athens Resort Casino AE Symmetochon

(Sprawa C-521/06 P)(1)

(Odwołanie - Pomoc państwa - Pomoc przyznana konsorcjum Hyatt Regency przez Republikę Grecką - Skarga do Komisji - Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie skargi do Komisji - Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 - Artykuły 4, 13 i 20 - Pojęcie "aktu zaskarżalnego" w rozumieniu art. 230 WE)

(2008/C 223/15)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 30 sierpnia 2008 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Athinaïki Techniki AE (przedstawiciel: S. A. Pappas, dikigoros)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: D. Triantafyllou, pełnomocnik), Athens Resort Casino AE Symmetochon (przedstawiciele: F. Carlin, Barrister, N. Korogiannakis, dikigoros)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 26 września 2006 r. w sprawie T-94/05 Athinaďki Techniki przeciwko Komisji, w którym Sąd odrzucił jako niedopuszczalną skargę o stwierdzenie nieważności pisma Komisji z dnia 2 grudnia 2004 r. informującego wnoszącą odwołanie o umorzeniu postępowania w sprawie złożonej przez nią skargi do Komisji dotyczącej zarzucanej pomocy państwa przyznanej przez Republikę Grecką w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Pojęcie aktu zaskarżalnego w rozumieniu art. 230 WE

Sentencja

1) Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 26 września 2006 r. w sprawie T-94/05 Athinaďki Techniki przeciwko Komisji zostaje uchylone.

2) Zarzut niedopuszczalności podniesiony przez Komisję Wspólnot Europejskich przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zostaje oddalony.

3) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich do ponownego rozpoznania w celu wydania orzeczenia w przedmiocie żądań Athinaďki Techniki AE zmierzających do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 2 czerwca 2004 r. o umorzeniu postępowania w sprawie złożonej przez nią skargi do Komisji dotyczącej zarzucanej pomocy państwa przyznanej przez Republikę Grecką na rzecz konsorcjum Hyatt Regency w związku z zamówieniem publicznym dotyczącym sprzedaży 49 % kapitału kasyna Mont Parnès.

4) Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

______

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.