Sprawa C-519/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 4 sierpnia 2022 r. - MAX7 Design Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.432.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2022 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 4 sierpnia 2022 r. - MAX7 Design Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Sprawa C-519/22)

Język postępowania: węgierski

(2022/C 432/09)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2022 r.)

Sąd odsyłający

Fővárosi Törvényszék

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: MAX7 Design Kft.

Druga strona postępowania: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Pytania prejudycjalne

1) Czy w świetle art. 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1  oraz zasady proporcjonalności przewidzianej w art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przepisy państwa członkowskiego - które stanowią, że numer identyfikacji podatkowej danej spółki lub jej numer identyfikacji do celów podatku od wartości dodanej może zostać uchylony w wyniku braku przedstawienia zabezpieczenia zapłaty podatków, którego obowiązek ustanowienia został nałożony na tę spółkę, także w przypadku gdy wspólnicy nie są bezpośrednio świadomi tego, że na ową spółkę został nałożony obowiązek ustanowienia wspomnianego zabezpieczenia, lub okoliczności, że udział obecnie lub w przeszłości członka zarządu spółki w innej osobie prawnej posiadającej zobowiązanie podatkowe, które nie zostało jeszcze spłacone, lub jego status obecnie lub w przeszłości jako członka kadry kierowniczej wspomnianej osoby prawnej uzasadniał nałożenie na spółkę obowiązku ustanowienia zabezpieczenia zapłaty podatków - są zgodne z ustanowioną w art. 16 karty praw podstawowych wolnością prowadzenia działalności gospodarczej?

2) Czy w świetle przewidzianej w art. 273 dyrektywy 2006/112 zasady konieczności oraz przewidzianej w art. 52 ust. 1 karty praw podstawowych zasady proporcjonalności przepisy państwa członkowskiego - które stanowią, że numer identyfikacji podatkowej spółki lub jej numer identyfikacji do celów podatku od wartości dodanej może zostać uchylony w wyniku braku przedstawienia zabezpieczenia zapłaty podatków, którego obowiązek ustanowienia został nałożony na tę spółkę, także w przypadku gdy minimalny termin wymagany na mocy przepisów ogólnych uregulowania państwa członkowskiego, dotyczących zwołania we właściwej formie organu decyzyjnego spółki, nie pozwala, aby organ ów odwołał przed uprawomocnieniem się decyzji organu podatkowego, w drodze której został nałożony obowiązek ustanowienia rzeczonego zabezpieczenia, członka zarządu, którego dotyczy przeszkoda, która uzasadniała nałożenie obowiązku ustanowienia takiego zabezpieczenia, i w związku z tym nie pozwala, aby organ ów usunął wspomnianą przeszkodę w terminie powodującym wygaśnięcie obowiązku ustanowienia zabezpieczenia, co pozwoliłoby na uniknięcie uchylenia numeru identyfikacji podatkowej - są zgodne z ustanowioną w art. 16 karty wolnością prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zapisanym w art. 47 karty praw podstawowych prawem do skutecznego środka prawnego?

3) Czy przepisy państwa członkowskiego - które stanowią w sposób imperatywny, nie pozostawiając swobody oceny organom odpowiedzialnym za stosowanie prawa, że:

a) usunięcie przez spółkę jako podatnika, po uprawomocnieniu się decyzji, na mocy której nałożono obowiązek ustanowienia zabezpieczenia zapłaty podatków, przeszkody uzasadniającej nałożenie obowiązku ustanowienia tego zabezpieczenia nie ma wpływu na obowiązek ustanowienia zabezpieczenia zapłaty podatków, a zatem na możliwość uchylenia numeru identyfikacji podatkowej, nawet w przypadku gdy owa przeszkoda została usunięta po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu obowiązku ustanowienia zabezpieczenia, ale w terminie przewidzianym na przedstawienie rzeczonego zabezpieczenia?

b) w przypadku gdy zabezpieczenie zapłaty podatków nie zostało przedstawione, spółka jako podatnik, po upływie terminu przewidzianego na przedstawienie tego zabezpieczenia, nie może zaradzić skutkom prawnym uchylenia jej numeru identyfikacji podatkowej, nawet w sytuacji gdy usunęła przeszkodę uzasadniającą nałożenie obowiązku ustanowienia zabezpieczenia po uprawomocnieniu się decyzji, w drodze której obowiązek ustanowienia zabezpieczenia został nałożony, ale w terminie przewidzianym na przedstawienie rzeczonego zabezpieczenia - są zgodne z ustanowioną w art. 16 karty wolnością prowadzenia działalności gospodarczej, z jej ograniczeniem koniecznym w myśl art. 273 dyrektywy 2006/112 i proporcjonalnym zgodnie z art. 52 ust. 1 karty praw podstawowych oraz z zapisanym w art. 47 tej karty prawem do skutecznego środka prawnego?

1 Dz.U. 2006, L 347, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.