Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.309.5/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 2017 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. - AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Komisja Europejska
(Sprawa C-517/15 P) 1

[Odwołanie - Konkurencja - Artykuły 101 i 102 TFUE - Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 - Artykuł 30 - Decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca istnienie niezgodnego z prawem kartelu na europejskim rynku szkła samochodowego - Publikacja jawnej wersji tej decyzji - Oddalenie wniosku o zachowanie poufności pewnych informacji - Zakres uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Decyzja 2011/695/UE - Artykuł 8 - Poufność - Informacje pochodzące z wniosku o złagodzenie sankcji - Częściowe oddalenie wniosku o zachowanie poufności - Uzasadnione oczekiwania - Równość traktowania]

Język postępowania: angielski

(2017/C 309/05)

(Dz.U.UE C z dnia 18 września 2017 r.)

Strony

Wnoszące odwołanie: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (przedstawiciele: L. Garzaniti, F. Hoseinian i A. Burckett St Laurent, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Meessen, P.J.O. Van Nuffel i F. van Schaik, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd i AGC Glass Germany GmbH zostają obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 398 z 30.11.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.