Sprawa C-516/19: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 24 września 2020 r. - NMI Technologietransfer GmbH v. EuroNorm GmbH.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.399.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2020 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 24 września 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin - Niemcy) - NMI Technologietransfer GmbH / EuroNorm GmbH
(Sprawa C-516/19) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Pomoc państwa - Artykuły 107 i 108 TFUE - Rozporządzenie (UE) nr 651/2014 - Wyłączenie niektórych rodzajów pomocy zgodnych z rynkiem wewnętrznym - Załącznik I - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) - Definicja - Kryterium niezależności - Artykuł 3 ust. 1 - Przedsiębiorstwo samodzielne - Artykuł 3 ust. 4 - Wyłączenie - Pośrednie kontrolowanie 25 % kapitału lub praw głosu przez ograny państwowe - Pojęcie "kontrolowania" i "organów publicznych"]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 399/26)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2020 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Berlin

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: NMI Technologietransfer GmbH

Strona pozwana: EuroNorm GmbH

Sentencja

Artykuł 3 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 [TFUE] należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, który wyklucza możliwość uznania przedsiębiorstwa za MŚP, w sytuacji gdy organ przedsiębiorstwa, który objął zasadniczą część jego kapitału zakładowego, nie będąc uprawnionym do sprawowania nad nim bieżącego zarządu, jest złożony w większości z członków reprezentujących organy publiczne w rozumieniu tego przepisu, wobec czego owe organy sprawują wspólnie, ze względu na sam ten fakt, pośrednią kontrolę, w rozumieniu tego przepisu, nad tym pierwszym przedsiębiorstwem, przy czym:

po pierwsze, zawarte w tym przepisie pojęcie "organu publicznego" powinno obejmować podmioty takie jak uniwersytety i placówki szkolnictwa wyższego, jak też izbę handlowo-przemysłową, skoro podmioty te zostały utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb leżących w interesie ogólnym, mają osobowość prawną i są w przeważającej części finansowane bądź kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub przez inne organy publiczne, przy czym bez znaczenia jest w tym względzie okoliczność, że osoby powołane na wniosek tych organów publicznych pełnią swe funkcje w danym przedsiębiorstwie na zasadzie wolontariatu, ponieważ to właśnie ze względu na swój status członków tych organów zostali oni zaproponowani i powołani do pełnienia tych funkcji, oraz
po drugie, dla istnienia takiej kontroli wystarczy, aby owe organy publiczne posiadały wspólnie, choćby pośrednio, co najmniej 25 % kapitału lub praw głosu w danym przedsiębiorstwie, zgodnie ze statutem przedsiębiorstwa, które sprawuje nad nim bezpośrednią kontrolę, bez konieczności zbadania ponadto, czy organy te są w stanie wywierać wpływ na rzeczywiste wykonywanie praw głosu przez swych przedstawicieli i koordynować owo wykonywanie praw głosu lub czy przedstawiciele ci rzeczywiście biorą pod uwagę interesy rzeczonych organów.
1 Dz.U. C 328 z 30.9.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.