Sprawa C-514/09 P P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 29 października 2009 r. w sprawie T-249/09 Ségaud przeciwko Komisji wniesione w dniu 11 grudnia 2009 r. przez Huberta Ségaud.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 29 października 2009 r. w sprawie T-249/09 Ségaud przeciwko Komisji wniesione w dniu 11 grudnia 2009 r. przez Huberta Ségaud

(Sprawa C-514/09 P P)

(2010/C 234/30)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Hubert Ségaud (przedstawiciel: J.-P Ekeu, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 21 maja 2010 r. Trybunał (ósma izba) oddalił odwołanie i orzekł, że Hubert Ségaud poniesie własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.