Sprawa C-511/13 P: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV v. Rada Unii Europejskiej, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH, Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.363.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2015 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 września 2015 r. - Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Rada Unii Europejskiej, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH, Komisja Europejska
(Sprawa C-511/13 P) 1

(Odwołanie - Dumping - Rozporządzenie (WE) nr 384/96 - Artykuł 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 i art. 9 ust. 1 - Rozporządzenie (WE) nr 1205/2007 - Przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chin, Wietnamu, Pakistanu i Filipin - Szkoda wyrządzona przemysłowi wspólnotowemu - Znacząca część produkcji towarów podobnych w całej Wspólnocie)

Język postępowania: angielski

(2015/C 363/04)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2015 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV (przedstawiciele: L. Catrain González, abogada, E. Wright, barrister)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. Boelaert, pełnomocnik, wspierana przez S. Gubela, avocat, i O'Connora, solicitor), Hangzhou Duralamp Electronics Co. Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), Osram GmbH (przedstawiciele: R. Bierwagen i C. Hipp, Rechtsanwälte), Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Armati i J.F. Brakeland, pełnomocnicy)

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Philips Lighting Poland S.A. i Philips Lighting BV pokrywają własne koszty oraz zostają obciążone kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej i spółkę Osram GmbH.
3)
Komisja Europejska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 352 z 30.11.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.