Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.8/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez rechtbank van Koophandel te Gent - Belgia) - Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV
(Sprawa C-507/15) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek - Dyrektywa 86/ 653/EWG - Koordynacja praw państw członkowskich - Belgijska ustawa transponująca - Umowa agencyjna - Zleceniodawca z siedzibą w Belgii i przedstawiciel z siedzibą w Turcji - Klauzula wyboru prawa belgijskiego - Prawo nieznajdujące zastosowania - Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja - Zgodność)

Język postępowania: niderlandzki

(2017/C 112/12)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Sąd odsyłający

Rechtbank van Koophandel te Gent

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Strona pozwana: Petersime NV

Sentencja

Wykładni dyrektywy Rady 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek oraz Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w dniu 12 września 1963 r. w Ankarze przez Republikę Turcji z jednej strony i przez państwa członkowskie EWG oraz Wspólnotę z drugiej strony, zawartego, zatwierdzonego i ratyfikowanego w imieniu tej ostatniej decyzją Rady 64/732/EWG z dnia 23 grudnia 1963 r. należy dokonywać w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, dokonującemu transpozycji tej dyrektywy do porządku prawnego danego państwa członkowskiego, które wyklucza ze swego zakresu stosowania umowę agencyjną, w ramach której przedstawiciel handlowy ma siedzibę w Turcji, gdzie prowadzi wynikającą z tej umowy działalność, a zleceniodawca ma siedzibę w omawianym państwie członkowskim, a tym samym w takich okolicznościach przedstawiciel handlowy nie może powoływać się na prawa, jakie omawiana dyrektywa gwarantuje przedstawicielom handlowym po rozwiązaniu takiej umowy agencyjnej.

1 Dz.U. C 414 z 14.12.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.