Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.211.2/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 września 2007 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 12 lipca 2007 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-507/04)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Ochrona dzikiego ptactwa - Dyrektywa 79/409/EWG - Przepisy transponujące)

(2007/C 211/03)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2007 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: M. van Beek, B. Schima i M. Lang, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciel: H. Dossi, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Niepełna lub nieprawidłowa transpozycja dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103, str. 1)

Sentencja

1) Nie dokonując prawidłowej transpozycji:

art. 1 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w Burgenlandzie, Karyntii, Dolnej Austrii, Górnej Austrii i Styrii,

art. 5 dyrektywy 79/409 w Burgenlandzie, Karyntii, Dolnej Austrii, Górnej Austrii i Styrii,

art. 6 ust. 1 dyrektywy 79/409 w Górnej Austrii,

art. 7 ust. 1 dyrektywy 79/409 w Karyntii, Dolnej Austrii i Górnej Austrii,

art. 7 ust. 4 dyrektywy 79/409 w następujących krajach związkowych i w odniesieniu do następujących gatunków:

w Karyntii w odniesieniu do głuszca, cietrzewia, łyski, słonki, gołębia grzywacza i sierpówki,

w Dolnej Austrii w odniesieniu do gołębia grzywacza, głuszca, cietrzewia i słonki,

w Górnej Austrii w odniesieniu do głuszca, cietrzewia i słonki,

w Salzburgu w odniesieniu do głuszca, cietrzewia i słonki,

w Styrii w odniesieniu do głuszca, cietrzewia i słonki,

w Tyrolu w odniesieniu do głuszca i cietrzewia,

w Vorarlbergu w odniesieniu do cietrzewia,

we Wiedniu w odniesieniu do słonki,

art. 8 dyrektywy 79/409 w Górnej Austrii,

art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 79/409 w Burgenlandzie, w Dolnej Austrii w odniesieniu do § 20 ust. 4 ustawy Dolnej Austrii o ochronie przyrody (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), w Górnej Austrii, Salzburgu, Tyrolu i Styrii,

art. 11 dyrektywy 79/409 w Dolnej Austrii,

Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 10 i 249 WE oraz art. 18 dyrektywy 79/409.

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałej części.

3) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 45 z 19.2.2005 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.