Dz.U.UE.C.2018.455.15/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 października 2018 r. - Komisja Europejska / Irlandia
(Sprawa C-504/17) 1

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej - Dyrektywa 2003/96/WE - Artykuły 4 i 7 - Stosowanie minimalnych poziomów opodatkowania paliw silnikowych - Dyrektywa 95/60/WE - Banderolowanie olejów napędowych i nafty - Tankowanie prywatnych rekreacyjnych jednostek pływających

Język postępowania: angielski

(2018/C 455/23)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Tomat i J. Tomkin, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: M. Browne, G. Hodge, J. Quaney i A. Joyce, pełnomocnicy, wspierani przez F. Callanana, SC i B. Doherty'ego, BL)

Sentencja

1) Nie zapewniając stosowania minimalnych poziomów opodatkowania oleju napędowego używanego jako paliwo silnikowe do napędu prywatnych rekreacyjnych jednostek pływających, wymaganych przez dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, oraz dopuszczając używanie banderolowanego paliwa do napędu prywatnych rekreacyjnych jednostek pływających, nawet jeżeli paliwo to nie podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego ani obniżeniu tego podatku, Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy odpowiednio art. 4 i 7 dyrektywy 2003/96 oraz dyrektywy Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty.
2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 347 z 16.10.2017.