Sprawa C-502/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 22 lipca 2022 r. - Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.424.23/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2022 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 22 lipca 2022 r. - Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
(Sprawa C-502/22)

Język postępowania: francuski

(2022/C 424/29)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2022 r.)

Sąd odsyłający

Conseil d'État (Francja)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Strona pozwana: Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Pytania prejudycjalne

1) Czy wykładni art. 164 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1  należy dokonywać w ten sposób, że zezwala on na rozszerzenie porozumień branżowych, przewidujących uregulowania bardziej surowe niż te przyjęte w przepisach unijnych, nie tylko w dziedzinie "przepisów w zakresie produkcji", o których mowa w lit. b) tego artykułu, ale również we wszystkich dziedzinach wskazanych w lit. a) oraz od lit. c) do lit. n), w przypadku których przewiduje on możliwość wystąpienia o rozszerzenie porozumienia branżowego?

2) Czy w przypadku gdy dla danej grupy owoców lub warzyw nie istnieją szczególne uregulowania Unii, wykładni art. 164 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 należy dokonywać w ten sposób, że zezwala on na rozszerzenie porozumień branżowych przewidujących uregulowania bardziej surowe niż mające zastosowanie normy przyjęte przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych, do których odsyła prawo europejskie.

1 Dz.U. 2013, L 347, s. 671.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.