Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.26/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 11 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Městský soud v Praze - Republika Czeska) - CS i in./České aerolinie a.s.
(Sprawa C-502/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Transport - Wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 - Artykuł 5 ust. 1 lit. c) - Artykuł 7 ust. 1 - Prawo do odszkodowania - Lot łączony - Lot składający się z dwóch lotów obsługiwanych przez różnych przewoźników lotniczych - Duże opóźnienie w ramach drugiego lotu, którego miejsca odlotu i przylotu znajdowały się poza Unią Europejską i który był obsługiwany przez przewoźnika mającego siedzibę w państwie trzecim)

(2019/C 305/32)

Język postępowania: czeski

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Městský soud v Praze

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI Strona pozwana: České aerolinie a.s.

Sentencja

Artykuł 5 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, w związku z art. 3 ust. 5 tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że w ramach lotu łączonego, składającego się z dwóch lotów i będącego przedmiotem jednej rezerwacji, rozpoczynającego się z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego i kończącego się na lotnisku znajdującym się w państwie trzecim z przesiadką na lotnisku w innym państwie trzecim, pasażer, który przyleciał do miejsca docelowego z opóźnieniem wynoszącym trzy godziny lub więcej, wynikającym z drugiego lotu obsługiwanego - w ramach umowy o wspólnej obsłudze połączeń - przez przewoźnika mającego siedzibę w państwie trzecim, może wytoczyć powództwo o odszkodowanie na podstawie tego rozporządzenia przeciwko wspólnotowemu przewoźnikowi, który realizował pierwszy lot.

1 Dz.U. C 341 z 24.9.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.