Sprawa C-502/17: C&D Foods Acquisition ApS v. Skatteministeriet (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.16.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret - (Dania) - C&D Foods Acquisition ApS / Skatteministeriet
(Sprawa C-502/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Projekt cesji akcji spółki pośrednio zależnej - Koszty związane ze świadczeniem usług nabytych w celu dokonania tej cesji - Niesfinalizowana cesja - Odliczenie podatku naliczonego - Zakres stosowania VAT

Język postępowania: duński

(2019/C 16/28)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Vestre Landsret

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: C&D Foods Acquisition ApS

Druga strona postępowania: Skatteministeriet

Sentencja

Artykuł y 2, 9 oraz 168 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że zamierzona, lecz nie sfinalizowana transakcja cesji akcji, taka jak omawiana w postępowaniu głównym, która nie znajduje swej wyłącznej bezpośredniej podstawy w opodatkowanej działalności gospodarczej danej spółki ani nie stanowi bezpośredniego, trwałego i koniecznego przedłużenia tej działalności gospodarczej, nie należy do zakresu zastosowania podatku od wartości dodanej.

1 Dz.U. C 347 z 16.10.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.