Sprawa C-500/21 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 września 2022 r. - Health Information Management v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.432.6/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2022 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 września 2022 r. - Health Information Management (HIM)/Komisja Europejska
(Sprawa C-500/21 P) 1

[Odwołanie - Klauzula arbitrażowa - Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach programu na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) - Sprawozdanie z audytu - Noty obciążeniowe wystawione przez Komisję Europejską w celu odzyskania niektórych kwot - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dochodzenie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) - Żądanie wzajemne - Zwrot danych dotacji w pełnej wysokości - Prawo do obrony - Zasada dobrej administracji - Bezstronność - Zasada proporcjonalności - Obowiązek uzasadnienia]

Język postępowania: francuski

(2022/C 432/07)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2022 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Health Information Management (HIM) (przedstawiciel: adwokat P. Zeegers)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Estrada de Solà i M. Ilkova, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Health Information Management (HIM) pokrywa obok własnych kosztów koszty poniesione przez Komisję Europejską.

1 Dz.U. C 391 z 27.9.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.