Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.31.11/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lutego 2005 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Gerechtshof s'-Hertogenbosch, wydanym dnia 9 czerwca 2004 r., w sprawie L. H. Piatkowski przeciwko Belastingdienst Grote ondernemingen Eindhoven

(Sprawa C-493/04)

(2005/C 31/22)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 5 lutego 2005 r.)

W dniu 1 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Gerechtshof s'-Hertogenbosch (Niderlandy), wydanym w dniu 9 czerwca 2004 r. w sprawie L. H. Piatkowski przeciwko Belastingdienst Grote ondernemingen Eindhoven.

Gerechtshof s'-Hertogenbosch zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy prawo wspólnotowe, w szczególności prawo do swobodnego przepływu i art. 14c lit. b) rozporządzenia nr 1408/71(1) (w brzmieniu z 1998 r.), sprzeciwia się temu, aby Niderlandy pobierały składkę na ubezpieczenie społeczne od dochodów z tytułu odsetek wypłacanych przez spółkę z siedzibą w Niderlandach na rzecz osoby zamieszkałej w Belgii, do której na podstawie art. 14c lit. b) w związku z załącznikiem VII część 1 rozporządzenia nr 1408/71 znajdują zastosowanie zarówno niderlandzkie jak i belgijskie przepisy prawne dotyczące zabezpieczenia społecznego?

______

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149, str. 2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.