Sprawa C-491/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria - Węgry) - Emberi Erőforrások Minisztériuma / Szent Borbála Kórház.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.137.44/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria - Węgry) - Emberi Erőforrások Minisztériuma / Szent Borbála Kórház
(Sprawa C-491/19) 1

Język postępowania: węgierski

(2020/C 137/66)

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 348 z 14.10.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.