Sprawa C-489/04: Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen v. Land Baden-Württemberg (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.261.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 października 2006 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 września 2006 r. (wniosek Verwaltungsgericht Sigmaringen - Niemcy o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) - Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen przeciwko Land Baden-Württemberg

(Sprawa C-489/04)(1)

(Rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 - Artykuł 2 akapit pierwszy - Oliwa z oliwek i oliwa z wytłoczyn z oliwek - Normy handlowe - Handel detaliczny - Sposób oferowania konsumentom końcowym - Metoda zwana "bag in the box")

(2006/C 261/06)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2006 r.)

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Strony postępowania przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen

Strona pozwana: Land Baden-Württemberg

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Wykładnia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1019/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz.U. L 155, str. 27), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1176/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. (Dz.U. L 164, str. 12) - Oferowanie oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek konsumentom końcowym w opakowaniach o pojemności pięciu litrów - Możliwość sprzedaży oliwy z oliwek w opakowaniach "Bag in Box" o pojemności pięciu litrów i czerpanej przez konsumenta na terenie sklepu

Sentencja

1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek, zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1176/2003 z dnia 1 lipca 2003 r., a w szczególności jego art. 2 akapit pierwszy należy interpretować w ten sposób, że oliwę z oliwek i oliwę z wytłoczyn z oliwek można oferować konsumentom końcowym wyłącznie w opakowaniu spełniającym wymagania ustanowione w tym przepisie.

2) Artykuł 2 akapit pierwszy rozporządzenia 1019/2002, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1176/2003, należy interpretować w ten sposób, że zabrania on takiego sposobu sprzedaży, jak stosowany przez A. Jehlego i Weinhaus Kiderlen, który nie spełnia warunków ustanowionych w tym przepisie.

______

(1) Dz.U. C 45 z 19.02.2005

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.