Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.389.20/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 września 2015 r. - Komisja Europejska/Republika Bułgarii
(Sprawa C-488/15)

Język postępowania: bułgarski

(2015/C 389/22)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrowa)

Strona pozwana: Republika Bułgarii

Żądania strony skarżącej

Komisja Europejska wnosi do Sądu o:

- w związku z systematycznym i stałym nieprzestrzeganiem w latach od 2007 przynajmniej do 2013 włącznie zarówno rocznych, jak i dziennych dopuszczalnych wartości PM10 w następujących strefach i aglomeracjach: BG0001 aglomeracja Sofia; BG0002 aglomeracja Płowdiw; BG0004 Sewerna; BG0005 Jugozapadna oraz BG0006 Jugoiztoczna;
- oraz w związku z systematycznym i stałym nieprzestrzeganiem w latach od 2007 przynajmniej do 2013 włącznie dziennej dopuszczalnej wartości PM10, a także rocznej dopuszczalnej wartości PM10 w latach 2007, 2008 i od 2010 przynajmniej do 2013 włącznie w strefie BG0003 Warna;
- oraz wobec braku uzupełniających informacji wykazujących, że powyższa sytuacja związana z nieprzestrzeganiem dziennych i rocznych dopuszczalnych wartości PM10 w wyżej wspomnianych strefach i aglomeracjach uległa zmianie, stwierdzenie, że Bułgaria nadal nie wypełnia swoich zobowiązań określonych w art. 13 ust. 1 w związku z załącznikiem XI do dyrektywy 1 ;
- mając na względzie, że ostatnie roczne sprawozdanie dotyczące jakości powietrza w 2013 r. pokazuje, iż nadal mają miejsce przekroczenia zarówno rocznych, jak i dziennych dopuszczalnych wartości PM10 we wszystkich wyżej wspomnianych strefach i aglomeracjach, ponadto stwierdzenie, że Republika Bułgarii nie wypełniła swoich zobowiązań określonych w art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy, a w szczególności zobowiązania, aby czas trwania tych przekroczeń był możliwie jak najkrótszy, oraz stwierdzenie, że powyższe naruszenie nadal trwa;
- obciążenie Republiki Bułgarii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na podstawie ostatnich przedstawionych rocznych sprawozdań dotyczących jakości powietrza oraz na podstawie odpowiedzi udzielonych przez bułgarskie państwowe organy na uzasadnione stanowisko Komisja jest zdania, że Republika Bułgarii do dnia dzisiejszego nie wypełniła ciążących na niej zobowiązań określonych w art. 13 ust. 1 [odnoszących się do przestrzegania rocznych i dziennych dopuszczalnych wartości związanych z istnieniem w powietrzu pyłu zawieszonego (PM10)] oraz w art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy w związku ze zobowiązaniem do przygotowania planów jakości powietrza tak, aby okres powyższych przekroczeń był możliwie jak najkrótszy.

Komisja jest zdania, że niezbędne jest skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu stwierdzenia dokonanego przez Republikę Bułgarii naruszenia powyższych przepisów dyrektywy.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. L 152, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.