Sprawa C-487/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativa rajona tiesa (Republika Łotewska) w dniu 22 września 2011 r. - Laimonis Treimanis przeciwko Valsts ienemumu dienests.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.347.15/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2011 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez AdministratTvā rajona tiesa (Republika Łotewska) w dniu 22 września 2011 r. - Laimonis Treimanis przeciwko Valsts ienemumu dienests

(Sprawa C-487/11)

(2011/C 347/23)

Język postępowania: łotewski

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2011 r.)

Sąd krajowy

Administratīvā rajona tiesa

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Laimonis Treimanis

Strona pozwana: Valsts ieņēmumu dienests

Pytania prejudycjalne

1)
Czy art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 918/83(1) zabrania, by właściciel prywatnego pojazdu przywiezionego na terytorium Unii Europejskiej z państwa trzeciego oddał go nieodpłatnie do używania członkowi rodziny, który rzeczywiście przeniósł swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego do Unii Europejskiej i z którym właściciel pojazdu tworzył w państwie trzecim, przed przywozem pojazdu, gospodarstwo domowe, jeżeli od czasu przywozu pojazdu na terytorium Unii Europejskiej właściciel pojazdu przebywa zasadniczo w państwie trzecim?
______

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.U. L 105, s. 1)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.