Sprawa C-487/04: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.212.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 września 2006 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 czerwca 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-487/04)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 i Komisji (WE) nr 2799/1999 - Mleko i przetwory mleczne - Mleko odtłuszczone w proszku - System kontroli obiegu mleka odtłuszczonego w proszku)

(2006/C 212/08)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 2 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel(- e): A. Bordes i C Cattabriga, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciel(-e): I. Braguglia, pełnomocnik, i D. Del Gaizo, adwokat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. L 160, str. 48) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (Dz.U. L 340, str. 3) - Ustanowienie systemu kontroli obiegu mleka w proszku nie przewidzianego w ustawodawstwie wspólnotowym

Sentencja

1) Ustanowiwszy jednostronnie system kontroli obiegu mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego do niektórych celów nie przewidziany w obowiązującym w tym sektorze zharmonizowanym prawie wspólnotowym, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych i rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 31 z 05.02.2005.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.