Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.114.6/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 lutego 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-483/10)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Rozwój kolei wspólnotowych - Dyrektywa 2001/14/WE - Alokacja zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej - Pobieranie opłat - Opłaty - Niezależność zarządzania)

(2013/C 114/05)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Støvlbæk i R. Vidal Puig, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: S. Centeno Huerta i B. Plaza Cruz, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Očková i T. Müller, pełnomocnicy), Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues i M. Perrot, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 10 ust. 7 dyrektywy Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.U. L 237, s. 25) oraz art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 i art. 30 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz.U. L 75, s. 29) - Opłaty - Niezależność zarządzania

Sentencja

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu zastosowania się do art. 4 ust. 1, art. 11, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa, zmienionej dyrektywą 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tych przepisów.
2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.
3) Republika Czeska i Republika Francuska pokrywają własne koszty.
______

(1) Dz.U. C 328 z 4.12.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.