Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.4/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Bamberg (Niemcy) w dniu 9 września 2013 r. - postępowanie karne przeciwko Mohammadowi Feroozowi Qurbaniemu

(Sprawa C-481/13)

(2013/C 352/05)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Bamberg

Strony w postępowaniu głównym

Mohammad Ferooz Qurbani

Pytania prejudycjalne

1) Czy podmiotowe zwolnienie od kary, o którym mowa w art. 31 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (zwanej dalej "konwencją genewską"), wykracza także poza brzmienie tego postanowienia, obejmując również fałszowanie dokumentów, którego dopuszczono się poprzez przedstawienie oficerowi policji fałszywego paszportu przy okazji przybycia na terytorium Republiki Federalnej Niemiec drogą lotniczą, jeżeli owo posłużenie się fałszywym paszportem w ogóle nie jest konieczne do ubiegania się o przyznanie azylu w tym państwie?
2) Czy skorzystanie z usług osób zajmujących się przemytem ludzi wyłącza możliwość powołania się na art. 31 konwencji genewskiej?
3) Czy ustanowioną w art. 31 konwencji genewskiej przesłankę dotyczącą "bezpośredniego" przybycia zainteresowanego z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo, należy interpretować w ten sposób, że owa przesłanka jest spełniona także wówczas, gdy zainteresowany wjechał najpierw na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym wypadku Grecji) i z tego państwa kontynuował podróż do innego państwa członkowskiego (w tym wypadku Republiki Federalnej Niemiec), gdzie wystąpił o azyl?
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.