Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.239.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Dunajská Streda - Słowacja) - ERGO Poist'ovňa, a.s./ Alžbeta Barlíková
(Sprawa C-48/16) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek - Dyrektywa 86/ 653/EWG - Prowizja przedstawiciela handlowego - Artykuł 11 - Częściowe niewykonanie umowy zawartej między osobą trzecią a zleceniodawcą - Konsekwencje dla prawa do prowizji - Pojęcie "okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zleceniodawca")

Język postępowania: słowacki

(2017/C 239/14)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Okresný súd Dunajská Streda

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: ERGO Poist'ovňa, a.s.

Strona pozwana: Alžbeta Barlíková

Sentencja

1) Wykładni art. 11 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy Rady 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek należy dokonywać w ten sposób, że przepis ten dotyczy nie tylko przypadków całkowitego niewykonania umowy między zleceniodawcą a osobą trzecią, ale również przypadków częściowego niewykonania takiej umowy, takich jak nieosiągnięcie ustalonej wielkości transakcji lub rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na który została ona zawarta.
2) Wykładni art. 11 ust. 2 i 3 dyrektywy 86/653 należy dokonywać w ten sposób, że postanowienie umowy agencyjnej, zgodnie z którym agent musi zwrócić odpowiednią część swojej prowizji w razie częściowego niewykonania umowy zawartej między zleceniodawcą a osobą trzecią, nie stanowi "odstępstwa ze szkodą dla przedstawiciela handlowego" w rozumieniu art. 11 ust. 3 tej dyrektywy, pod warunkiem że część prowizji podlegająca zwrotowi jest proporcjonalna do zakresu niewykonania tej umowy oraz że owo niewykonanie nie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zleceniodawca
3) Wykładni art. 11 ust. 1 tiret drugie dyrektywy 86/653 należy dokonywać w ten sposób, że pojęcie "okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zleceniodawca" nie odnosi się tylko do okoliczności prawnych, które były bezpośrednią przyczyną rozwiązania umowy zawartej między zleceniodawcą a osobą trzecią, ale obejmuje też wszelkie okoliczności prawne i faktyczne będące przyczyną niewykonania umowy leżące po stronie zleceniodawcy.
1 Dz.U. C 136 z 18.4.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.