Sprawa C-474/14: postępowanie karne przeciwko Cristiano Pontillo. - OpenLEX

Sprawa C-474/14: postępowanie karne przeciwko Cristiano Pontillo.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.270.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2016 r.

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. - (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Salerno - Włochy) - postępowanie karne przeciwko Cristiano Pontillo
(Sprawa C-474/14) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Identyczne pytania prejudycjalne - Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości - Swoboda świadczenia usług - Gry losowe - Przepisy krajowe - Uporządkowanie systemu koncesji poprzez zrównanie w czasie terminu wygaśnięcia - Nowy przetarg - Koncesje o krótszym czasie obowiązywania niż w przypadku koncesji dawniejszych - Nieodpłatne zbycie użytkowania materialnych i niematerialnych składników majątku tworzących sieć zarządzania grami i ich przyjmowania - Ograniczenie - Nadrzędne względy interesu ogólnego - Proporcjonalność)

Język postępowania: włoski

(2016/C 270/11)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2016 r.)

Sąd odsyłający

Tribunale di Salerno

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Cristiano Pontillo

Sentencja

1)
Artykuły 49 i 56 TFUE oraz zasady równego traktowania i skuteczności należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym dotyczącym gier losowych, tego rodzaju jak przepisy rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przewidują ogłoszenie nowego przetargu dotyczącego koncesji o krótszym czasie obowiązywania niż czas obowiązywania koncesji udzielonych w przeszłości z uwagi na reorganizację systemu poprzez zrównanie w czasie terminu wygaśnięcia koncesji.
2)
Artykuły 49 i 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one ograniczającemu przepisowy krajowemu, tego rodzaju jak przepis rozpatrywany w postępowaniu głównym, który wymaga, aby cesjonariusz gier losowych zbył nieodpłatnie, w chwili zaprzestania działalności ze względu na zakończenie okresu obowiązywania koncesji, użytkowanie materialnych i niematerialnych składników majątku tworzących sieć zarządzania grami i ich przyjmowania, jeżeli ograniczenie to wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu tego przepisu, czego zbadanie należy do sądu krajowego.
1 Dz.U. C 462 z 22.12.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.