Sprawa C-474/04: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2004 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.314.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2004 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2004 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-474/04)

(2004/C 314/20)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2004 r.)

W dniu 10 listopada 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez Marię Condou-Durande i Carmel O'Reilly, członkinie Służby Prawnej Komisji, przeciwko Republice Greckiej.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

– stwierdzenie, że Republika Grecka nie wydając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla zastosowania się do dyrektywy Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich(1), a w każdym razie nie informując Komisji o tych przepisach, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 8 tej dyrektywy;

– obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 2 grudnia 2002 r.

______

(1) Dz.U. L 149 z 2.6.2001, str. 34.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.