Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.114.5/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 lutego 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Węgrom

(Sprawa C-473/10)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Rozwój kolei wspólnotowych - Alokacja zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej - Pobieranie opłat za infrastrukturę kolejową - Dyrektywy 91/440/EWG i 2001/14/WE - Niepełna transpozycja)

(2013/C 114/04)

Język postępowania: węgierski

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Støvlbæk, B. Kimon i A. Silos, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Węgry (przedstawiciele: M. Fehér, K. Szíjjártó i G. Koós, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, T. Müller i J. Očková, pełnomocnicy), Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: M. Szpunar, B. Matczyna i M. Laszuj, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak ustanowienia w przewidzianym terminie wszystkich przepisów niezbędnych do zastosowania się do art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.U. L 237, s. 25) i załącznika II do tej dyrektywy oraz do art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3, art. 11 i art. 14 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

Rady 2001/14/WE z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz.U. L 75, s. 29)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu zastosowania się do art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie struktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa zmienionej dyrektywą 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., Węgry uchybiły zobowiązaniom ciążącym na nich na mocy tych przepisów.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Komisja Europejska i Węgry pokrywają własne koszty.
4) Republika Czeska i Rzeczpospolita Polska pokrywają własne koszty.
______

(1) Dz.U. C 328 z 4.12.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.