Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.2/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 27 kwietnia 2017 r. - FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA/Komisja Europejska
(Sprawa C-469/15 P) 1

(Odwołanie - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek bananów w Grecji, we Włoszech i w Portugalii - Koordynacja w zakresie ustalania cen - Dopuszczalność dowodów przekazanych przez krajowe organy podatkowe - Prawo do obrony - Obliczanie kwoty grzywny - Zakres kontroli sądowej - Uznanie za "porozumienie mające na celu ograniczenie konkurencji")

Język postępowania: angielski

(2017/C 202/02)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (przedstawiciele: P. Vlaemminck i B. Van Vooren, advocaaten, C. Verdonck, avocate, J. Auwerx, advocaat oraz B. Gielen, avocate)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Biolan, M. Kellerbauer i P. Rossi, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w części oddalone.
2) FSL Holdings NV, Firma Léon Van Parys NV oraz Pacific Fruit Company Italy SpA zostają obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 389 z 23.11.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.