Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.52.25/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 2014 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Verona (Włochy) w dniu 30 sierpnia 2013 r. - Shamim Tahir przeciwko Ministero dell'Interno i Questura di Verona

(Sprawa C-469/13)

(2014/C 52/44)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 22 lutego 2014 r.)

Sąd odsyłający

Tribunale di Verona

Strony w postepowaniu głównym

Strona skarżąca: Shamim Tahir

Strona pozwana: Ministero dell'Interno, Questura di Verona

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/109 1 należy interpretować w ten sposób, że warunek legalnego, nieprzerwanego i trwającego pięć lat pobytu w państwie członkowskim, ustanowiony w art. 4 ust. 1 dyrektywy, którego spełnienie musi być wykazane przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, może znajdować zastosowanie także do osoby innej niż składająca wniosek, i która jest z nią związana stosunkiem rodzinnym, w myśl art. 2 lit. e) dyrektywy;
2) Czy art. 13 zdanie pierwsze dyrektywy 2003/109, należy interpretować w ten sposób, że warunek pozwalający na rozszerzenie przesłanki obejmującej legalny, nieprzerwany i trwający pięć lat pobyt w danym państwie osoby, która nabyła już status rezydenta długoterminowego, ustanowionej w art. 4 ust. 1 tej samej dyrektywy na - określonych w art. 2 lit. e) dyrektywy - członków rodziny tej osoby niezależnie od czasu trwania pobytu tychże członków rodziny na terytorium państwa członkowskiego, w którym składany jest wniosek stanowi korzystniejszy warunek, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą wydawać zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE ze stałym lub nieograniczonym okresem ważności.
1 Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (Dz.U. L 16, s. 44).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.