Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.4/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal superior de Jucticia de Cantabria, Santander, Hiszpania) - Manuel Acereda Herrera przeciwko Servicio Cántabro de Salud

(Sprawa C-466/04)(1)

(Zabezpieczenie społeczne - Koszty leczenia szpitalnego poniesione w innym państwie członkowskim - Koszty podróży, pobytu i wyżywienia - Art. 22 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71)

(2006/C 190/07)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Sąd krajowy

Tribunal superior de Justicia Cantabria, Santander

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Manuel Acereda Herrera

Strona pozwana: Servicio Cántabro de Salud

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Tribunal superior de Justicia Cantabria, Santander - Wykładnia art. 22 ust. 1 lit. c) oraz art. 36 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, w wersji zmienionej i uaktualnionej przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997, L 28, str. 1) - Zwrot kosztów podróży i pobytu przez instytucję, która wydała zgodę na leczenie za granicą - Art. 10 WE oraz art. 249 WE - Zgodność z prawem wspólnotowym ustawodawstwa krajowego przyznającego dodatkowe uprawnienia w stosunku do praw przyznanych przez art. 27 znowelizowanego rozporządzenia 1408/71 - Swoboda świadczenia usług - Dyskryminacja ze względu na przynależność państwową - Zgodność ustawodawstwa krajowego z art. 81, 82 i 87 WE.

Sentencja

1) Artykuły 22 ust. 1 lit. c) oraz ust. 2, a także art. 36 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, w wersji zmienionej i uaktualnionej przez rozporządzenie Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r., należy interpretować w taki sposób, że nie dają one ubezpieczonemu - który posiada zgodę właściwej instytucji na udanie się do innego państwa członkowskiego w celu poddania się tam leczeniu szpitalnemu odpowiedniemu do jego stanu zdrowia - prawa do zwrotu przez tę instytucję kosztów podróży, pobytu i wyżywienia poniesionych na terytorium tego państwa członkowskiego przez niego i osobę mu towarzyszącą, za wyjątkiem kosztów pobytu i wyżywienia ubezpieczonego w szpitalu.

2) Ustawodawstwo krajowe, które daje prawo do świadczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1408/71 w wersji zmienionej i uaktualnionej przez rozporządzenie nr 118/97, w sytuacji określonej w pkt a) tego ust. 1, ale nie w sytuacji określonej w pkt c) tegoż, nie stanowi przeszkody dla bezpośredniej skuteczności tego przepisu i nie narusza zasady lojalnej współpracy, wynikającej z art. 10 WE.

______

(1) Dz.U. C 19 z 22.01.2005 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.