Sprawa C-462/13: Warner - Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE v. Minerva Farmakeftiki AE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.175.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2014 r.

Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 30 stycznia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Polymeles Protodikeio Athinon - Grecja) - Warner - Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE przeciwko Minerva Farmakeftiki AE

(Sprawa C-462/13) 1

[Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Pytania skierowane w trybie prejudycjalnym identyczne z pytaniami, w których przedmiocie Trybunał już orzekał - Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) - Artykuł 27 - Przedmiot mający zdolność patentową - Artykuł 70 - Ochrona istniejących przedmiotów własności intelektualnej]

(2014/C 175/24)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2014 r.)

Sąd odsyłający

Polymeles Protodikeio Athinon

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Warner - Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Strona pozwana: Minerva Farmakeftiki AE

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Polymeles Protodikeio Athinon - Wykładnia art. 27 i 70 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej ("TRIPS") stanowiącego załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (Dz.U. L 336, s. 214) - Rozróżnienie między dziedzinami objętymi zakresem prawa wspólnotowego a dziedzinami objętymi zakresem kompetencji państw członkowskich - Dziedzina patentów - Produkty chemiczne i farmaceutyczne

Sentencja

1)
Artykuł 27 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiącego załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), podpisanego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994), należy do dziedziny wspólnej polityki handlowej.
2)
Artykuł 27 porozumienia TRIPS należy interpretować w ten sposób, że wynalazek w postaci produktu farmaceutycznego, takiego jak związek chemiczny będący składnikiem aktywnym produktu leczniczego, może - w braku odstępstw ustanowionych na podstawie art. 27 ust. 2 i 3 - stanowić przedmiot mający zdolność patentową, jeżeli spełnia on warunki określone w art. 27 ust. 1.
3)
Patentu uzyskanego w wyniku zgłoszenia zawierającego opis wynalazku w postaci zarówno procesu wytworzenia produktu farmaceutycznego, jak i tego produktu jako takiego, który został jednak udzielony wyłącznie w odniesieniu do procesu wytworzenia, nie należy, z powodu zasad ustanowionych w art. 27 i 70 porozumienia TRIPS, uważać począwszy od dnia wejścia w życie tego porozumienia za obejmujący wynalazek w postaci tego produktu farmaceutycznego.
1 Dz.U. C 78 z 15.3.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.