Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.3/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 22 sierpnia 2013 r. - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland i in. przeciwko Republice Federalnej Niemiec

(Sprawa C-461/13)

(2013/C 352/03)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Interwienient: Freie Hansestadt Bremen

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 4 ust. 1 lit. a) i) dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 1 , ostatni raz zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 2 - zwanej dalej "ramową dyrektywą wodną" - należy interpretować w ten sposób, że państwa członkowskie - z zastrzeżeniem udzielenia zgody na odstępstwo - są zobowiązane do odmowy zatwierdzenia projektu, jeżeli może on spowodować pogorszenie stanu części wód powierzchniowych, czy też przepis ten określa jedynie cel w procesie opracowywania planów gospodarowania zasobami wodnymi?
2) Czy pojęcie "pogorszeni[e] [...] stanu" w art. 4 ust. 1 lit. a) i) ramowej dyrektywy wodnej należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono jedynie niekorzystne zmiany powodujące zakwalifikowanie do niższej klasy zgodnie z załącznikiem V do tej dyrektywy?
3) W przypadku udzielenia na pytanie drugie odpowiedzi przeczącej: Jakie przesłanki muszą zostać spełnione aby przyjąć "pogorszeni[e] [...] stanu" w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) i) ramowej dyrektywy wodnej?
4) Czy art. 4 ust. 1 lit. a) ii) oraz iii) ramowej dyrektywy wodnej należy interpretować w ten sposób, że państwa członkowskie - z zastrzeżeniem udzielenia zgody na odstępstwo - są zobowiązane do odmowy zatwierdzenia projektu, jeżeli zagraża on osiągnięciu w miarodajnym dla dyrektywy momencie dobrego stanu lub dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego części wód powierzchniowych, czy też uregulowanie to określa jedynie cel w procesie opracowywania planów gospodarowania zasobami wodnym?
1 Dz.U. 327, s.1.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporzą-dzenie (WE) nr 1013/2006; Dz.U. L 140, s. 114.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.