Sprawa C-461/09 P: The Wellcome Foundation Ltd v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.26/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 9 lipca 2010 r. - The Wellcome Foundation Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Serono Genetics Institute SA

(Sprawa C-461/09 P)(1)

(Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Słowny znak towarowy FAMOXIN - Wniosek o unieważnienie złożony przez właściciela słownego krajowego znaku towarowego LANOXIN - Oddalenie wniosku o unieważnienie)

(2010/C 288/45)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: The Wellcome Foundation Ltd (przedstawiciel: adwokat R. Gilbey)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik), Serono Genetics Institute SA

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) z dnia 23 września 2009 r. w sprawach połączonych T-493/07, T-26/08 i T-27/08 GlaxoSmithkline, Laboratórios Wellcome de Portugal i The Wellcome Foundation przeciwko OHIM, na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez właściciela słownego krajowego znaku towarowego "LANOXIN", zarejestrowanego dla towarów należących do klasy 5, na decyzję R 8/2007-1 Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 14 września 2007 r. oddalającą odwołanie wniesione od decyzji Wydziału Unieważnień, na mocy której oddalono złożony przez wnoszącą odwołanie wniosek o unieważnienie prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego "FAMOXIN" dla towarów i usług należących do klasy 5

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) The Wellcome Foundation Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 37 z 13.2.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.