Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.69.16/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2009 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad (Niderlandy) w dniu 23 października 2008 r. - Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

(Sprawa C-461/08)

(2009/C 69/29)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2009 r.)

Sąd krajowy

Hoge Raad (Niderlandy)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Don Bosco Onroerend Goed BV

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Pytania prejudycjalne

1. Czy art. 13 B lit. g) w związku z art. 4 ust. 3 lit. a) szóstej dyrektywy(1) powinien być interpretowany w ten sposób, że dostawa budynku, który został częściowo wyburzony z uwagi na planowane zastąpienie go nowym budynkiem, który ma zostać wybudowany, podlega podatkowi od wartości dodanej?

2. Czy na udzielenie odpowiedzi na to pytanie ma wpływ kwestia, czy to sprzedający czy też kupujący budynek zlecił rozbiórkę i zostaje obciążony związanymi z tym kosztami, rozumiejąc, że dostawa podlega podatkowi od wartości dodanej tylko wtedy, gdy sprzedający zlecił rozbiórkę i zostaje obciążony kosztami tej rozbiórki?

3. Czy na udzielenie odpowiedzi na pytanie pierwsze ma wpływ kwestia, czy to sprzedający czy też kupujący budynek sporządził plany nowego obiektu budowlanego, rozumiejąc, że dostawa podlega podatkowi od wartości dodanej tylko wtedy, gdy sprzedający sporządził plany nowego obiektu budowlanego?

4. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy podatkowi od wartości dodanej podlega każda dostawa, która ma miejsce po momencie, w którym faktycznie rozpoczęte zostały roboty rozbiórkowe bądź po późniejszym momencie, w szczególności po momencie, w którym rozbiórka jest znacznie zaawansowana?

______

(1) Szósta dyrektywa Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.