Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2015 r. - Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Republika Federalna Niemiec
(Sprawa C-460/15)

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 389/19)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Berlin.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Pytania prejudycjalne

1. Czy rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 1 jest nieważne i narusza cele dyrektywy 2003/87/WE 2 w zakresie, w jakim stanowi ono w art. 49 ust. 1 zdanie drugie, że CO2, który nie jest przenoszony w rozumieniu art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze, uznaje się za wyemitowany przez instalację produkującą CO2?
2. Czy rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 jest nieważne i narusza cele dyrektywy 2003/87/WE w zakresie, w jakim stanowi ono w załączniku IV pkt 10, że CO2, który przenosi się do innego zakładu do celów produkcji wytrąconego węglanu wapnia (PCC), uznaje się za wyemitowany przez instalację produkującą CO2?
1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U.L. 181, s. 30.
2 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami [uprawnieniami do] emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.U. L 275, s. 32.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.