Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 30 maja 2013 r. w sprawie T-454/10 Republika Włoska przeciwko Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), wniesione w dniu 8 sierpnia 2013 r. przez Republikę Włoską

(Sprawa C-460/13 P)

(2013/C 352/02)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, S. Varone, Avvocato dello Stato)

Druga strona postępowania: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav),

Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon),

Commissione Europea,

Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA),

Confederazione Cooperative Italiane

Żądania wnoszącej odwołanie

Uchylenie zaskarżonego wyroku;
Obciążenie strony przeciwnej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Przedmiotem tego postępowania jest zaskarżenie wyroku wydanego w sprawie T-454/10, w którym stwierdzona została:

a) nieważność artykułu art. 52 ust. 2a akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 1 , art. 50 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 2 "w zakresie, w jakim przewiduje on, że wartość »działań, które nie należą do właściwych działań przetwórczych«, jest wliczana do wartości produkcji wprowadzonej do obrotu owoców i warzyw przeznaczonych do przetworzenia".
b) całkowita nieważność artykułu 60 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego nr 543/2011 przewidującego finansowanie inwestycji i działań dotyczących przetwarzania owoców i warzyw.

Zdaniem Republiki Włoskiej przepisy wskazane w pkt a) nie są sprzeczne z rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 ze względu na to, że ustanawiają wsparcie działań, które nie zostały przewidziane w rozporządzeniu, lecz ograniczają się do określenia, również w celu większego uproszczenia, sposobów ustalania parametru pomocy wspólnotowej.

Przyjęta przez Sąd wykładnia prowadzi według Republiki Włoskiej do nieuzasadnionego nierównego traktowania w ramach organizacji producentów owoców i warzyw, ponieważ działalność polegająca na wprowadzaniu do obrotu takiego samego produktu byłaby odmiennie subwencjonowana w zależności od tego, czy dana organizacja producentów dokonuje rzeczywistego przetwarzania, czy też go nie dokonuje.

Jeśli chodzi o pkt b) - stwierdzenie nieważności art. 60 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego nr 543/2011 - podniesiony został błędny charakter orzeczenia Sądu, ponieważ zakłada ono istnienie dyskryminacji przetwórców indywidualnych w stosunku do przetwórców, zazwyczaj mających formę spółdzielni, należących do organizacji producentów.

1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz.U. L 350, s. 1)
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 157, s. 1)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.