Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.114.5/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 lutego 2013 r. - Inalca SpA - Industria Alimentari Carni i Cremonini SpA przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-460/09 P)(1)

(Odwołanie - Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej - Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie refundacji wywozowych do wołowiny przeznaczonej do wywozu do Jordanii - Dochodzenie prowadzone przez OLAF - Przekazanie władzom krajowym ustaleń OLAF-u - Ustanowienie gwarancji - Żądanie zwrotu związanych z tym kosztów - Związek przyczynowy - Odwołanie wzajemne - Termin przedawnienia - Rozpoczęcie biegu terminu)

(2013/C 114/03)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2013 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Inalca SpA - Industria Alimentari Carni, Cremonini SpA (przedstawiciele: F. Sciaudone i C. D'Andria, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci i P. Rossi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) z dnia 4 września 2009 r. w sprawie T-174/06 Inalca i Cremonini przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił skargę w zakresie odpowiedzialności pozaumownej zmierzającą do uzyskania naprawienia szkody poniesionej przez skarżące w wyniku przekazania władzom włoskim wniosków formułujących zarzuty wobec skarżących, wynikających z przeprowadzonej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) kontroli prawidłowości pewnych refundacji z tytułu wywozu wołowiny do Jordanii.

Sentencja

1) Odwołanie główne oraz odwołanie wzajemne zostają oddalone.
2) Inalca SpA - Industria Alimentari Carni i Cremonini SpA zostają obciążone kosztami postępowania związanymi z odwołaniem głównym.
3) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania związanymi z odwołaniem wzajemnym.
______

(1) Dz.U. C 24 z 30.1.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.