Sprawa C-459/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 marca 2021 r. - The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. Wellcome Trust Ltd.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.182.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 maja 2021 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 marca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Zjednoczone Królestwo) - The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Wellcome Trust Ltd
(Sprawa C-459/19) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Harmonizacja ustawodawstw podatkowych - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112 WE - Artykuły 43 i 44 - Miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze - Miejsce świadczenia usług zarządzania inwestycjami otrzymywanych przez organizację charytatywną w celu prowadzenia działalności zawodowej niemającej charakteru gospodarczego od usługodawców mających siedzibę poza Unią]

Język postępowania: angielski

(2021/C 182/09)

(Dz.U.UE C z dnia 10 maja 2021 r.)

Sąd odsyłający

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Strony w postępowaniu głównym

Wnosząca odwołanie: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Druga strona postępowania: Wellcome Trust Ltd

Sentencja

Artykuł 44 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. należy interpretować w ten sposób, że w wypadku gdy podatnik prowadzący działalność niemającą charakteru gospodarczego nabywa w celach zawodowych usługi na potrzeby tej niegospodarczej działalności, usługi te należy uznać za świadczone na rzecz tego podatnika "działającego w takim charakterze" w rozumieniu tego przepisu.

1 Dz.U. C 280 z 19.8.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.