Sprawa C-459/08: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2008 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Portugalii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.313.21/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 21 października 2008 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Portugalii

(Sprawa C-459/08)

(2008/C 313/31)

Język postępowania: portugalski

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: H. Støvlbæk i M. França, pełnomocnicy Komisji)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie, iż nie ustanawiając i nie ogłaszając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE(1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, a w każdym razie nie powiadamiając o ich ustanowieniu Komisji, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy

– obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 20 października 2007 r.

______

(1) Dz.U. L 255, s. 22.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.