Sprawa C-453/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 lipca 2021 r. - Deutsche Lufthansa AG v. Komisja Europejska, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.349.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2021 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 lipca 2021 r. - Deutsche Lufthansa AG / Komisja Europejska, Land Rheinland-Pfalz, Ryanair DAC
(Sprawa C-453/19 P) 1

[Odwołanie - Pomoc państwa - Pomoc na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych - Decyzja uznająca środki na rzecz portu lotniczego Frankfurt-Hahn za pomoc państwa zgodną z rynkiem wewnętrznym i stwierdzająca brak pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw lotniczych korzystających z tego portu lotniczego - Niedopuszczalność skargi o stwierdzenie nieważności - Artykuł 263 akapit czwarty TFUE - Osoba fizyczna lub prawna, której sporna decyzja nie dotyczy bezpośrednio i indywidualnie - Skuteczna ochrona sądowa]

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 349/03)

(Dz.U.UE C z dnia 30 sierpnia 2021 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Deutsche Lufthansa AG (przedstawiciel: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche i S. Noe, pełnomocnicy), Land Rheinland-Pfalz (przedstawiciel: profesor C. Koenig), Ryanair DAC (przedstawiciele: G. Berrisch, Rechtsanwalt, D. Vasbeck, avocat, i B. Byrne, solicitor)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Deutsche Lufthansa AG pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską, Land Rheinland-Pfalz i Ryanair DAC.

1 Dz.U. C 263 z 5.8.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.