Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.13/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 stycznia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) - Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer/Landeshauptmann von Vorarlberg
(Sprawa C-453/14) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 - Artykuł 5 - Pojęcie "świadczeń równoważnych" - Równe traktowanie świadczeń emerytalnych z dwóch państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Uregulowanie krajowe uwzględniające świadczenia emerytalne pobierane w innych państwach członkowskich dla celów obliczania wysokości składek na zabezpieczenia społeczne]

Język postępowania: niemiecki

(2016/C 098/15)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer

Druga strona postępowania: Landeshauptmann von Vorarlberg

przy udziale: Rudolfa Mathisa

Sentencja

Artykuł 5 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym świadczenia emerytalne udzielane z zawodowego systemu emerytalnego państwa członkowskiego i świadczenia emerytalne udzielane z ustawowego systemu emerytalnego innego państwa członkowskiego - gdy oba te systemy są objęte zakresem stosowania tegoż rozporządzenia - stanowią świadczenia równoważne w rozumieniu tego przepisu, jeśli te dwie kategorie świadczeń realizują ten sam cel zasadzający się na zapewnieniu beneficjentom utrzymania poziomu życia odpowiedniego do tego sprzed przejścia na emeryturę.

1 Dz.U. C 462 z 22.12.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.