Sprawa C-449/20: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 9 września 2021 r. - Real Vida Seguros SA v. Autoridade Tributária e... - OpenLEX

Sprawa C-449/20: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 9 września 2021 r. - Real Vida Seguros SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 9 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo - Portugalia) - Real Vida Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Sprawa C-449/20) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Artykuł 63 TFUE - Swobodny przepływ kapitału - Podatek dochodowy - Dywidendy związane z akcjami notowanymi - Korzyść podatkowa zastrzeżona dla dywidend związanych z akcjami notowanymi na krajowym rynku giełdowym - Odmienne traktowanie - Obiektywne kryterium zróżnicowania - Ograniczenie - Artykuł 65 TFUE - Obiektywnie porównywalne sytuacje - Względy uzasadniające - Cel o charakterze czysto ekonomicznym]

Język postępowania: portugalski

(2021/C 471/14)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal Administrativo

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę kasacyjną: Real Vida Seguros SA

Strona przeciwna: Autoridade Tributária e Aduaneira

Sentencja

Artykuł y 63 i 65 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie praktyce podatkowej państwa członkowskiego polegającej na tym, że dywidendy związane z akcjami notowanymi na rynku giełdowym tego państwa członkowskiego zalicza się - do celów ustalenia podstawy podatku od dochodów podatnika - jedynie w 50 % ich wysokości, podczas gdy dywidendy związane z akcjami notowanymi na rynkach giełdowych pozostałych państw członkowskich uwzględnia się w całości.

1 Dz.U. C 433 z 14.12.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.