Sprawa C-448/02: Republika Grecka v. Komisja Wspólnot Europejskich. - OpenLEX

Sprawa C-448/02: Republika Grecka v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.57.5/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 marca 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie C- 448/02 Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(EFOGR - Rozliczenie rachunków - Rok budżetowy 1995 - Uprawy roślinne)

(2005/C 57/09)

(Język postępowania: grecki)

(Dz.U.UE C z dnia 5 marca 2005 r.)

W sprawie C-448/02 Republika Grecka (pełnomocnicy: I. Chalkias i G. Kanellopoulos) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: M. Condou-Durande), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności w trybie art. 230 WE wniesioną dnia 10 grudnia 2002 r., Trybunał (druga izba), w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, R. Silva de Lapuerta, J. Makarczyk, P. Kūris (sprawozdawca) i G. Arestis, sędziowie; rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 20 stycznia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Skarga zostaje oddalona.

2. Republika Grecka zostaje obciążona kosztami.

______

(1) Dz.U. C 31 z 8.2.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.