Dz.U.UE.C.2018.445.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie T-251/15: Espírito Santo Financial (Portugalia), SGPS, SA / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 5 lipca 2018 r. przez Europejski Bank Centralny
(Sprawa C-442/18 P)

Język postępowania: angielski

(2018/C 445/02)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. Malfrère, M. Ioannidis, pełnomocnicy, Rechtsanwalt H.-G. Kamman)

Druga strona postępowania: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA

Żądania wnoszącego odwołanie

Strona wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

- uchylenie punktu pierwszego sentencji wyroku Sądu wydanego w dniu 26 kwietnia 2018 r., Espírito Santo Financial (Portugalia), SGPS, SA/ECB, T-251/15, EU:T:2018:234;
- odrzucenie skargi w zakresie w jakim dotyczyła ona odmowy przez EBC ujawnienia kwoty kredytu określonej w załącznikach do protokołu z przyjęcia decyzji Rady Prezesów EBC z dnia 28 lipca 2014 r.;
- tytułem żądania ewentualnego w stosunku to punktu wymienionego powyżej, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd w celu wydania orzeczenia;
- obciążenie strony skarżącej w pierwszej instancji oraz drugiej strony niniejszego postepowania - dwoma trzecimi (2/3) kosztów postępowania, a EBC jedną trzecią (1/3) tych kosztów.

Zarzuty i główne argumenty

Pierwszym i jedynym zarzutem odwołania jest zarzut naruszenia art. 10.4 statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej "statutem") oraz art. 4 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze decyzji 2004/258 1 .

EBC twierdzi, że Sąd dokonał błędnej wykładni i błędnego zastosowania art. 10.4 statutu oraz art. 4 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze decyzji 2004/258, orzekając w zaskarżonym wyroku, w szczególności w pkt 55, 75-81 oraz 124 i 161, że zakres uznania służący Radzie Prezesów EBC w odniesieniu do ujawnienia jej protokołów "winien być wykonywany w warunkach i granicach określonych decyzją 2004/258" (pkt 80), co oznacza w niniejszej sprawie, że EBC ma obowiązek przedstawić uzasadnianie wyjaśniające w jaki - konkretny i rzeczywisty sposób - ujawnienie informacji zawartych w protokole z obrad Rady Prezesów, w trakcie których zapadają decyzje, pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym w zakresie poufności obrad organów decyzyjnych EBC

Artykuł 10. 4 statutu ustanawia domniemanie, zgodnie z którym informacje stanowiące część obrad Rady Prezesów winny pozostać poufne celem ochrony niezależności i skuteczności EBC. Ta zasada prawa pierwotnego, której nie może uchylić prawo wtórne, znajduje również zastosowanie do części protokołów z obrad Rady Prezesów, w trakcie których zapadają decyzje. Zasadę tę powtarza art. 4 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze decyzji 2004/258. Wynika ona z ogólnej zasady poufności obrad Rady Prezesów, w tym decyzji, zgodnie z art. 10.4 statutu, na podstawie której nie wymaga się poddania decyzji - w celu ujawnienia opinii publicznej jej obrad - proceduralnym standardom ustanowionym decyzją 2004/258. W szczególności nie ma ona obowiązku wyjaśniać dlaczego ujawnienie protokołów z obrad Rady Prezesów pozostawałoby w konkretny i rzeczywisty sposób w sprzeczności z interesem publicznym w zakresie poufności obrad organów decyzyjnych EBC.

1 Decyzja 2004/258/WE Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 80, s. 42).