Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.6/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 18 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf - Niemcy) - Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V.
(Sprawa C-617/15) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Znak towarowy Unii Europejskiej - Artykuł 97 ust. 1 - Jurysdykcja międzynarodowa - Powództwo o naruszenie skierowane przeciwko spółce mającej siedzibę w państwie trzecim - Spółka pośrednio zależna mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego sądu, do którego wniesiono powództwo - Pojęcie "przedsiębiorstwa")

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 239/08)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Hummel Holding A/S

Strona pozwana: Nike Inc., Nike Retail B.V.

Sentencja

Artykuł 97 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że prawnie samodzielna spółka mająca siedzibę w państwie członkowskim, która jest spółką pośrednio zależną spółki dominującej niemającej swojej siedziby w Unii Europejskiej, stanowi w rozumieniu tego przepisu "przedsiębiorstwo" tej spółki dominującej, jeśli ta spółka zależna stanowi ośrodek działalności dysponujący w państwie członkowskim, w którym się znajduje, pewną formą rzeczywistej i stabilnej obecności, w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza, a która znajduje wyraz zewnętrzny w sposób trwały, jako przedłużenie działalności wspomnianej spółki dominującej.

1 Dz.U. C 38 z 1.2.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.